Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/1/CSM/1/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Wykonawcę, 5 kursów prowadzonych na terenie Unii Europejskiej, dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności wraz z zapewnieniem dla uczestników kursów noclegów i transportu usługi nowy termin - 2018-04-16; stary termin - 2018-03-30
AZP/261/U/10/APP-073/4/2018 Wyłonienie wykonawcy do pełnienia funkcji Koordynatora administracyjnego trzech projektów realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: a) „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”, b)„Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa”, c)„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”. usługi 2018-09-14
AZP/261/U/11/PSZ/ZP/2/2018 Przeprowadzenie świadczeń medycznych i szkoleniowych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych usługi nowy termin - 2018-09-19; stary termin - 2018-09-18.; stary termin -2018-09-06
AZP/261/U/14/PCO/ZP/1/2018 Opracowanie spójnych pod kątem merytorycznym i graficznym ( w tym wspólne logotypy, kolorystyka motywy przewodnie itp.) materiałów informacyjno-edukacyjnych projektu Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego. usługi 2018-07-31
AZP/261/U/17/TIN/216.PB.164/2018 Wykonanie makiety Pałacu Branickich w Białymstoku z napisami w alfabecie Braille’a usługi 2018-10-11
AZP/261/U/7/ANZ/1/PRELUDIUM13/2018 Wykonanie badań hybrydowych PET/MR serca dla pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym na potrzeby projektu pn.: „Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki usługi nowy termin: 2018-05-07, stary termin: 2018-04-27
AZP/261/U/9/AGU/ZP/3/2018 Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycz-nego w Białymstoku oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2. usługi 2018-05-08

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne