Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.3.6.2020 Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego roboty budowlane 2020-04-17
AZP.25.3.7.2020 Remont i przebudowa instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, sieci centralnego ogrzewania i modernizacja węzła cieplnego C2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części roboty budowlane 2020-05-19
AZP.25.3.8.2020 Prace budowlane obejmujące konserwację zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku roboty budowlane 2020-06-09
AZP.25.3.9.2020 Roboty budowlane związane z bieżącą konserwacją pomieszczeń w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku roboty budowlane 2020-06-15

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne