Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/73/TIN/USK/ZP/97/2016 Dostawa monitorów czynności życiowych, urządzeń transportowych do monitorowania pacjenta, defibrylacji / kardiowersji i stymulacji elektrycznej serca oraz stacji monitorowania telemetrycznego z wyposażeniem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2016-11-10 nowy termin, 2016-10-21 stary termin, 2016-10-10 stary termin
AZP/261/D/73/TIN/USK/ZP/121/2017 Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii do Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-01-23 nowy termin, 2018-01-09 stary termin, 2017-12-18 - stary termin
AZP/261/D/71/AI/P05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego wraz z wykonaniem produkcji filmowej, dźwiękowej oraz „Wirtualnej wycieczki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3: Ochrona dziedzictwa kulturowego, tytuł projektu: „Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku” dostawy 2017-12-07
AZP/261/D/70/AZ-231/4/MEBLE-2/2017 Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części dostawy 2017-11-06
AZP/261/D/68/TZ/A12/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-11-06
AZP/261/D/67/TZ-231/0/41/15/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kuwet grafitowych, drobnej aparatury z podziałem na 13 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych dostawy 2017-11-21
AZP/261/D/65/TIN/USK/ZP/120/2017 Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2017-12-04 - nowy termin, 2017-11-27 - stary termin, 2017-11-14 - stary termin
AZP/261/D/64/TZ/A11/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-11-09
AZP/261/D/63/TIN/USK/ZP/119/2017 Dostawa aparatury do intensywnego nadzoru i intensywnej terapii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-12-01 - nowy termin, 2017-11-20 - stary termin, 2017-11-09 - stary termin
AZP/261/D/62/TIN/USK/ZP/118/2017 Dostawa aparatury okulistycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dwie części. dostawy 2017-11-17 - nowy termin, 2017-11-08 - stary termin, 2017-11-06 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne