Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/4/TKE-073/2/2019 Dostawa energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2019-03-08
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/3/TZ-231/4/1/2019 Dostawa drobnego sprzętu i aparatury laboratoryjnej, odczynników, kolumn chromatograficznych, filtrów, butelek z podziałem na 12 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2019-02-27
AZP/261/D/2/TZ/A4/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-03-13, nowy termin 2019-03-22

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne